בוקר טוב {{userdtls.FullName}}, צהריים טובים {{userdtls.FullName}}, ערב טוב {{userdtls.FullName}}, לילה טוב {{userdtls.FullName}},
{{Row.UD_FirstName}} {{Row.UD_LasttName}}

{{compnydtls.CompanyName.substring(0,24)}}

---STAGE Environment---


+פתח בקשה חדשה
{{DateToLoclTime(NowTime) }}
{{DateToLoclTime2(NowTime)}}
 • {{desktopHeaders.TotalDemends}}דרישות פתוחות
 • {{desktopHeaders.TotalAcceptedOffers}}הצעות שהתקבלו
 • {{desktopHeaders.TotalAcceptedRequests}}בקשות למידע שהתקבלו
 • {{desktopHeaders.TotalOnProgressOffers}}הזמנות פתוחות
 • {{desktopHeaders.TotalOnDemendOrdersSheets}}טיוטות / מתוזמנים

דרישות פתוחות ({{TotalDemends.length}})

טיוטות / מתוזמנים ({{TotalOnDemendSheets.length}})

טיוטות הזמנות ({{OrdersDraft.length}})

בקשות למידע RFI שהתקבלו ({{TotalAcceptedRequests.length}})

הצעות שהתקבלו ({{TotalAcceptedOffers.length}})

הזמנות פתוחות ({{Orders.length}})

טיוטות/מתוזמנים ({{TotalOnDemendSheets.length}})
טיוטות הזמנות ({{OrdersDraft.length}})

חיפוש / סינון

כל הפרויקטים בל"מ פתוח בל"מ תיבה נעולה בל"מ מחיר בל"מ הנחה ממחירון בקשה למידע מכרז ממוכן
כל התאריכים חודש אחרון 3 חודשים שנה בין תאריכים
אפס סינון
כל הפרויקטים בל"מ מחיר בל"מ אחוז הנחה בקשה למידע מכרז ממוכן מרכז ממוכן מתפתח מכרז פומבי
כל הסטטוסים טיוטה מתוזמנים
כל התאריכים חודש אחרון 3 חודשים שנה בין תאריכים
אפס סינון
כל התאריכים חודש אחרון 3 חודשים שנה בין תאריכים
אפס סינון
כל הפרויקטים בל"מ פתוח בל"מ תיבה נעולה בל"מ מחיר בל"מ הנחה ממחירון בל"מ BAFO מכרז ממוכן
כל התאריכים חודש אחרון 3 חודשים שנה בין תאריכים
אפס סינון
כל הפרויקטים בל"מ פתוח בל"מ תיבה נעולה בל"מ מחיר בל"מ הנחה ממחירון בל"מ BAFO מכרז ממוכן
כל הסטטוסים ממתין להפצה ממתין לעריכה והפצה מתוזמנים
כל הספקים {{Row}}
כל התאריכים חודש אחרון 3 חודשים שנה בין תאריכים
אפס סינון
מס"ד סטטוס שם הפרויקטנושא הבקשה סוג הפרויקט לקוח פנימי קניין זמן נותר לתחילת הפרויקט תחילת פרויקט זמן נותר
להגשת הצעות
הצעות תשובות
שהתקבלו
{{r.ProjectID}}
{{r.DemendNumber | limitTo: 10}}
{{r.NumOfMessages}} B !
טיוטה מתוזמן {{r.ProjectName}} {{r.ProjectName}} {{r.ProjectSubTypeName}} {{r.InsideDemender}} {{r.ProjectManagerName}} {{r.ProjectStartDate | date:"dd/MM/yy "}}
{{r.ProjectStartDate | date:"HH:mm"}}
{{(GetDateDiff(r.ProjectStartDate,NowTime)).minutes |makePositive}}
דקות
:
{{(GetDateDiff(r.ProjectStartDate,NowTime) ).hours| makePositive}}
שעות
:
{{(GetDateDiff(r.ProjectStartDate,NowTime)).days |makePositive}}
ימים
{{(GetDateDiff(r.ProjectEndDate,NowTime)).minutes |makePositive}}
דקות
:
{{(GetDateDiff(r.ProjectEndDate,NowTime) ).hours| makePositive}}
שעות
:
{{(GetDateDiff(r.ProjectEndDate,NowTime)).days +(GetDateDiff(r.ProjectEndDate,NowTime)).months*30|makePositive}}
ימים
{{r.PropsalSum}} נעול לצפייה פתוח לצפייה
צפה בנתונים הכנס לחדר מכרז צפה בנתונים ערוך ושלח מתוזמן להפצה מתוזמן להפצהערוך ושלח ערוך ושלח צפה בתשובות

הודעות ועדכונים:

התקבלה הודעה בתאריך {{m.SentDateTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

הוכנס עדכון לפרוייקט בתאריך {{r.PH_LastUpdated | date:'dd/MM/yyyy'}}

הודעות ועדכונים:

התקבלה הודעה בתאריך{{m.SentDateTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

הוכנס עדכון לפרוייקט בתאריך {{r.PH_LastUpdated | date:'dd/MM/yyyy'}}

הצעת מחיר מובילה

{{r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.CompanyName}}

{{r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.MinimumPrice| setDecimal: 0 |number|currencySign}}

-

מחיר היסטורי

מחיר מחירון

-

{{r.extraDtls.TotalHistoryPrice | setDecimal: 2|number|currencySign}}

חסכון פוטנציאלי

אחוז הנחה

-

{{(1-(r.extraDtls.TotalHistoryPrice/r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.MinimumPrice))*100| setDecimal: 2}}%

-

{{(1-(r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.MinimumPrice/r.extraDtls.TotalHistoryPrice))*100 | setDecimal: 2|number}}%

הפרש:{{r.extraDtls.TotalHistoryPrice-r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.MinimumPrice | number |currencySign}}

אחוז הענות לפרויקט

HIDDEN

{{r.PrecentOfAcceptence}}%

{{r.PropsalSum}}/{{r.NumOfSuppliers}}

אחוז הענות לבקשה

HIDDEN

{{r.PrecentOfAcceptence}}%

{{r.PropsalSum}}/{{r.NumOfSuppliers}}

תיבת
הצעות פתוחה

הבקשה
פתוחה לצפייה

נעל פרויקט

תחילת פרויקט: {{r.ProjectStartDate | date:"dd/MM/yy HH:mm" }}

סיום פרויקט: {{ time }}
עדכן
עדכן

הודעות ועדכונים:

התקבלה הודעה בתאריך {{m.SentDateTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

הוכנס עדכון לפרוייקט בתאריך {{r.PH_LastUpdated | date:'dd/MM/yyyy'}}

הודעות ועדכונים:

התקבלה הודעה בתאריך{{m.SentDateTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

הוכנס עדכון לפרוייקט בתאריך {{r.PH_LastUpdated | date:'dd/MM/yyyy'}}

הצעת מחיר מובילה

{{r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.CompanyName}}

{{r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.MinimumPrice| setDecimal: 0 |number|currencySign}}

-

מחיר היסטורי

מחיר מחירון

-

{{r.extraDtls.TotalHistoryPrice | setDecimal: 2|number|currencySign}}

חסכון פוטנציאלי

אחוז הנחה

-

{{(1-(r.extraDtls.TotalHistoryPrice/r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.MinimumPrice))*100| setDecimal: 2}}%

-

{{(1-(r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.MinimumPrice/r.extraDtls.TotalHistoryPrice))*100 | setDecimal: 2|number}}%

הפרש:{{r.extraDtls.TotalHistoryPrice-r.extraDtls.HeaderMinimumOffer.MinimumPrice | number |currencySign}}

אחוז הענות לפרויקט

HIDDEN

{{r.PrecentOfAcceptence}}%

{{r.PropsalSum}}/{{r.NumOfSuppliers}}

אחוז הענות לבקשה

HIDDEN

{{r.PrecentOfAcceptence}}%

{{r.PropsalSum}}/{{r.NumOfSuppliers}}

תיבת
הצעות פתוחה

הבקשה
פתוחה לצפייה

נעל פרויקט

תחילת פרויקט: {{r.ProjectStartDate | date:"dd/MM/yy HH:mm" }}

סיום פרויקט: {{ time }}
מס' הזמנת עבודה תאריך הזמנה שם הפרויקט לקוח פנימי סוג הפרויקט ספק זוכה דירוג פנים
ארגוני
עלות הזמנה תאריך אספקה
{{r.OrderHeader.OrderID}}
{{r.DemendNumber | limitTo: 10}}
{{r.OrderHeader.NumOfMessages}} !
{{r.OrderHeader.OrderDate | date:"dd/MM/yy"}}
{{r.OrderHeader.OrderDate | date:"HH:mm"}}
{{r.OrderHeader.ProjectName}} {{r.InsideDemender}} {{r.OrderHeader.ProjectSubTypeName}} {{r.OrderHeader.CompanyInnerRate| setDecimal: 2}} {{r.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount|setDecimal:2|number |currencySign}} {{r.OrderHeader.DeliveryDate | date:"dd/MM/yyyy"}}
{{r.OrderHeader.DeliveryDate | date:"HH:mm"}}
סגור פרויקט סגור פרויקט פרויקט סגור
שלח הזמנה צפה בהזמנה שלח הזמנה הזמנה נשלחה

הודעות ועדכונים:

התקבלה הודעה בתאריך {{m.SentDateTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

הוכנס עדכון לפרוייקט בתאריך {{r.PH_LastUpdated | date:'dd/MM/yyyy'}}

סה"כ עלות הזמנה

HIDDEN

{{r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount| setDecimal: 2|number|currencySign}}

חיסכון שהושג
ביחס להצעה מינימלית

-

{{DivCalc(r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount,r.Order.OrderHeader.TotalOptimumPrice)*100|setDecimal:2 }}%

הצעה מינימלית: {{r.Order.OrderHeader.TotalOptimumPrice|setDecimal:2|number|currencySign}}

{{DivCalc(r.Order.OrderHeader.TotalOptimumPrice,r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount)*-100|setDecimal:2 }}%

הצעה מינימלית: {{r.Order.OrderHeader.TotalOptimumPrice|setDecimal:2|number|currencySign}}

חיסכון שהושג
ביחס למחיר היסטורי

חיסכון שהושג
ביחס למחיר מחירון

-

{{(1-(r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount/CalcTotalHistoryPrice(r.Order.OrderData)))*100|setDecimal:2 }}%

מחיר היסטורי: {{CalcTotalHistoryPrice(r.Order.OrderData)|setDecimal:2|number |currencySign}}

{{(1-(r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount/r.Order.TotalHistoryPrice))*100|setDecimal:2 }}%

מחיר היסטורי:{{r.Order.TotalHistoryPrice|setDecimal:2|number |currencySign}}

מחיר היסטורי:-

אחוז הענות לפרויקט

HIDDEN

{{r.Order.OrderHeader.PrecentOfAcceptence |setDecimal:0|number | percentSign}}

{{r.Order.OrderHeader.TotalAccepeted}}/{{r.Order.OrderHeader.TotalOffers}}

שם ספק:{{r.Order.OrderCompany.CompanyName}}

איש קשר:{{r.Order.OrderCompany.ManagerName}}

תפקיד:{{r.Order.OrderCompany.ManagerJob}}

טלפון:{{r.Order.OrderCompany.ManagerPhone}}

דוא"ל:{{r.Order.OrderCompany.ManagerEmail}}

תחילת פרויקט: {{r.Order.OrderHeader.Project_Start_date | date:"dd/MM/yy HH:mm" }} סיום פרויקט: {{r.Order.OrderHeader.Project_End_Date | date:"dd/MM/yy HH:mm" }}
הזמנת עבודה מספר: {{r.OrderHeader.OrderID }}
{{r.OrderHeader.OrderDate | date:"dd/MM/yy"}}
{{r.OrderHeader.OrderDate | date:"HH:mm"}}
הזמנת רכש מס':
צרף הזמנת רכש
החלף הזמנת רכש
כתובת למשלוח: {{r.Order.OrderHeader.DeliveryAddress}}
 • מסמכים וצרופות

 • ערוך הזמנה

  צפה בהזמנה

 • בטל הזמנה
  ושחזר תשובות
 • הדפס הזמנה

מספר
פריט
שם פריט כמות משקל
פריט
מחיר
היסטורי
הצעה
מינימלית
חסכון מול
מחיר היסטורי
מחיר
ראשוני
אחוז
הנחה
מחיר סופי כפתורים
מספר
פריט
שם פריט כמות משקל
פריט
מחיר
מחירון
הצעה
מינימלית
חסכון מול
מחיר מחירון
אחוז
הנחה
מחיר סופי כפתורים
{{orderData.ItemNumber}} {{orderData.PropertyName}} {{orderData.Amount}} {{orderData.ItemWeight|setDecimal:2|number| percentSign}} - {{orderData.Amount*orderData.ItemBusinessPriceList|setDecimal:2| number | currencySign}} - {{orderData.SavingOptimum|setDecimal:2| number | currencySign}} - {{(1-(orderData.SuggestedPrice/(orderData.Amount*orderData.ItemBusinessPriceList)))*100|setDecimal:2|number| percentSign}} - {{(1-(orderData.SavingOptimum/(orderData.Amount*orderData.ItemBusinessPriceList)))*100|setDecimal:2|number| percentSign}} - {{orderData.PrimaryPrice|setDecimal:2| number | currencySign}} - {{orderData.DiscountPrecent|setDecimal:2|number| percentSign}} - {{orderData.SuggestedPrice|setDecimal:2| number | currencySign}} -
סה"כ פריטים שתומחרו{{r.Order.OrderHeader.TotalSuggestedItems}} מתוך {{r.Order.OrderHeader.TotalItems}} {{CalcTotalHistoryPrice(r.Order.OrderData)|setDecimal:2|number|currencySign}} - {{r.Order.TotalHistoryPrice|setDecimal:2|number|currencySign}} - {{r.Order.OrderHeader.TotalOptimumPrice |setDecimal:2| number | currencySign}} - {{(1-(r.Order.OrderHeader.TotalPrimaryPrice/r.Order.TotalHistoryPrice))*100|setDecimal:0 |number| percentSign}} {{(1-(r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount/r.Order.TotalHistoryPrice))*100|setDecimal:0 |number| percentSign}} - {{(1-(r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount/CalcTotalHistoryPrice(r.Order.OrderData)))*100|setDecimal:2|number|percentSign}} {{(1-( r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount/CalcTotalHistoryPrice(r.Order.OrderData)))*100 |setDecimal:2}}% - {{r.Order.OrderHeader.TotalPrimaryPrice |setDecimal:2| number | currencySign}} {{CalcAvgldiscaountprenecet(r.Order) |setDecimal:2 |number| percentSign}} {{CalcTotaldiscaountprenecet(r.Order) |setDecimal:2 |number| percentSign}} {{(1-( r.Order.OrderHeader.TotalOptimumPrice/CalcTotalHistoryPrice(r.Order.OrderData)))*100 |setDecimal:2|number|percentSign}} - {{r.Order.OrderHeader.TotalPriceAfterDiscount |setDecimal:2 |number| currencySign}} -